PAQUETE 1

  • Ensalada chica
  • Manduka chica
  • Bebida

$175

PAQUETE 2

  • Ensalada chica
  • Baguette
  • Bebida

$195

PAQUETE 3

  • Ensalada chica
  • Yakimeshi
  • Bebida

$195